Vedtægter


§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Fladså Rideklub. Forkortet FRKS.
Klubben blev stiftet den 08.08.1984
Klubbens hjemsted er Næstved kommune.

§ 2. Formål
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§ 3. Klubbens tilhørsforhold
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund og Dansk Handicap Idrætsforbund under  Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.


§ 4. Medlemmer
I rideklubben kan optages junior- og senior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog §8.

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.


Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.

§ 4 A. Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.


Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.


Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.


§ 5. Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.


§ 6 A. Karantæne/udelukkelse
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.


Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.


Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.


§ 6 B.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).


Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.


§ 6 C.
I det af §6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).


KOMMENTAR:
Der betales fuldt kontingent i karantæne-perioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder. For § 6 B og 6 C gælder, at kontingent for indeværende periode skal betales.


§ 7. Kontingent
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen, og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.


Kontingent opkræves årligt forud og er forfalden til betaling senest ultimo januar i kontingentåret.


Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb og gebyrer, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.


Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.


Ved opsigelse af medlemskab i kontingentperioden, udløses ikke tilbagebetaling af kontingent.


§ 8. Bestyrelsen
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer eller repræsentanter for medlemmer i henhold til § 11. Alle skal være fyldt 18 år.


Bestyrelsen vælges samlet på generalforsamlingen og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menige medlemmer.


Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år og halvdelen i ulige år.


Herudover vælges to suppleanter.


Suppleanter og revisorer vælges kun for ét år. Genvalg kan finde sted.


I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Den indtrådte suppleant overtager det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode. Såfremt der er vakante pladser herefter, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.


Bestyrelsesmedlemmerne kan til enhver tid bytte rundt på posterne.


Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg, der refererer til bestyrelsen.


Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.


Bestyrelsesmedlemmer (eller det juniormedlem de repræsenterer) oppebærer ikke løn eller honorarer, men er kontingentfrie.


§ 9. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.


Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra kassereren
4. Rapport fra udvalgene
5. Referat fra interne og eksterne møder
6. Eventuelt


Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A.


Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning.


Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.


Sekretæren skriver et beslutningsreferat som udsendes til gennemlæsning for godkendelse på næstkommende møde.


Alle deltagere på bestyrelsesmøder underskriver klubbens forretningsorden.


§ 10. Prokura
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura meddeles to i foreningen, formand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægternes § 11.


Gældssætning samt hæftelse for beløb, der i relation til foreningens samlede normale økonomi er store, skal altid godkendes af bestyrelsen.


Til varetagelse af den daglige drift i klubben kan der gives fuldmagt til formand og kasserer til at tegne klubben i forening, men der kan gives kontoprokura til hver af dem, såfremt der måtte være behov herfor f.eks. ved brug af Dankort el. lign.


§ 11. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.


Den ordinære generalforsamling afholdes i løbet af 1. kvartal.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før.


Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Dette gøres ved opslag i stald, ridehal og på hjemmesiden.


Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.


Forældre/værge til juniormedlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de (juniormedlemmet) har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.


Medlemmer af støtteforeningen HYP, har møde- og taleret, men ikke stemmeret.


Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsen aflægger beretning.
3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4.Fastsættelse af kontingent.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7.Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
(med angivelse af hvem der er på valg, og hvem der modtager genvalg).


Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.


På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.


Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og § 15.


Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 B og 6 C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 12. Vedtægtsændringer
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.


Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.


§ 13. Regnskabsår.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.


Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer.


Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse, og kan læses på klubbens hjemmeside. Gerne med forslag til budget for det kommende år.


§ 14. Ekstra ordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.


Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.


I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via hjemmesiden og opslag i stald og ridehal med mindst 8 dages varsel.


§ 15. Klubbens opløsning
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.


Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.


Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 5.


$ 16. Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft efter godkendelse på den ordinære generalforsamling i februar 2020. De erstatter vedtægter, der senest blev revideret februar 2017.